Adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztató célja annak biztosítása, hogy a Freshcorp Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Ötvös János utca. 1/B, továbbiakban: Adatkezelő) megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos nemzetközi és hazai jogszabályi előírásoknak, így különösen, de nem kizárólag az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.

A honlap meglátogatásával a Látogató információkhoz juthat a vállalkozás tevékenységére vonatkozóan, valamint a Kapcsolat menüpontban közvetlenül is kapcsolatba léphet velünk. A Látogató a honlapra történő belépéssel, az azon való böngészéssel tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával összefüggésben a jelen Szabályzat irányadó.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa, a módosításokat a jelen Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt verziójának megjelenítésével teszi közzé.

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a teljes szabályzatot!

 

Az Adatkezelő az általa rögzített, illetve részére átadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített módon kezeli, biztosítja annak a törvényi célnak az elérést, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen. Mindezeken túl az Adatkezelő az adatkezelések során gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és külön szabályzatot keretei között kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezelő és képviselőjének adatai:

 

Freshcorp Kft.

Székhelye: 1021 Budapest, Ötvös János u. 1/B, 2/33

Képviseli: Trubek Péter ügyvezető

e-mail: trubek.peter@perform.hu

 

Adatfeldolgozó

 

Google, mint cookie szolgáltató

Cégnév: Google LLC (“Google”)

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

 

Adatkezelés célja, jogalapja:

Jelen szabályzatban foglaltak szerint.

 

Adatok tárolásának időtartama:

Érintett adatait a hozzájárulás visszavonásig, illetve maximum 5 évig tároljuk

 

 

A www.perform.hu Kapcsolat funkció használatával összefüggő adatkezelés:

A Látogatónak lehetősége van közvetlenül a honlapon található Kapcsolat menüponton keresztül üzenetet küldeni vállalkozásunk részére. Az üzenetküldés során szükséges, hogy a Látogató megadja a nevét, telefonszámát és e-mail címét, ahova a megkeresésére vonatkozó választ várja, ezen túlmenően a honlap tárolja a Látogató IP címét is. Az üzenetküldés/kapcsolat létesítés egyéb személyes adat megadása nem szükséges, amennyiben azonban a Látogató a megkeresése szövegében ilyen adatokat is rögzít, úgy azokat az Adatkezelő a megkereséssel összefüggő adatkezelés során kezeli.

A Kapcsolat funkció használata során megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a megkeresésre vonatkozó válasz megküldése céljából és az ahhoz szükséges mértékben kezeli.

 

Adatkezelés leírása

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés címzettjei

honlap ’Kapcsolat’ funkció

Név

e-mail cím

telefonszám (nem kötelező)

IP cím

Megkeresések megválaszolása

Érintett hozzájárulása

Érintett

szerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Honlap fejlesztő, mint adatfeldolgozó

 

Cookie-k alkalmazásával összefüggő adatkezelés

 

Honlapunk cookie-kat használ annak megfelelő működésének, valamint alapvető és kényelmi funkciók biztosítása érdekében, továbbá anonim statisztikák készítése céljából.

A cookie/süti egy olyan fájl (információcsomag), amely akkor kerül(het) a böngészésre használt eszközre, amikor az érintett egy weboldalt látogat meg. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internet-használati szokásainak rögzítésére. Általánosságban a cookie-k megkönnyíthetik egy honlap használatát, elősegíthetik, hogy a honlap az érintett számára megfelelő információt nyújtson, illetve biztosítják a honlap üzemeltetői részére az oldal működése feletti felügyeletet (pl. visszaélések megakadályozása és az oldalon elérhető szolgáltatások megfelelő biztosítása).

A www.perform.hu weboldalra való belépéssel, ha ezt a Látogató által használt böngésző beállítások engedik, vagy ezt a Látogató a weboldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat ezen cookie-k segítségével. A cookie-k használatának engedélyezése önkéntes. A cookie-k letiltása általában a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében, adatvédelem és/vagy cookie vagy süti menüpont alatt keresztül lehetséges.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

Weboldalunk a következő cookie-kat alkalmazza:

 

Google Analytics

A Google Analytics egy ún. harmadik személytől származó cookie. A harmadik személytől származó cookie-kat a Látogató böngészője nem a www.perform.hu honlapról, hanem a harmadik fél domain-éről tölti le.

Vállalkozásunknak, mint Adatkezelőnek csak korlátozott befolyása van a harmadik személytől származó cookie-kra vonatkozóan, az ilyen adatkezelésekre a harmadik fél adatkezelési szabályzata az irányadó. A Google Analytics cookie alkalmazással összefüggő tájékoztatóját az alábbi linken érheti el:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google adatvédelmi irányelveit az alábbi linken érheti el:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Adatkezelés leírása

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés címzettjei

honlap látogatók adatainak kezelése – Google Analytics

böngészés nyelve,

IP cím,

kattintott menüpontok,

böngésző típusa,

operációs rendszer típusa, verziószáma,

böngészésre használt készülék típusa,

meglátogatott oldalak,

honlap látogatások száma,

honlap látogatás kezdete és vége

Látogató felismerése, honlap fejlesztése, biztonságának növelése, látogatottsági statisztikák generálása

Érintett hozzájárulása

Érintett

szerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó

IT szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Honlap fejlesztő, mint adatfeldolgozó

Google, mint cookie szolgáltató

Search Console

A Search Console a Google ingyenes szolgáltatása, amelynek segítségével az Adatkezelő figyelemmel kísérheti és fenntarthatja weboldalának jelenlétét a Google keresési eredményeiben. Ezen túlmenően a Search Console lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő figyelemmel kövesse, egyes esetekben pedig ki is küszöbölheti a szerverhibákat, az oldalbetöltési hibákat, valamint a biztonsági problémákat, például a weboldal feltörését és a rosszindulatú programokat.

Adatkezelés leírása

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés címzettjei

honlap látogatók adatainak kezelése – Seach console

böngészés nyelve,

IP cím,

kattintott menüpontok,

böngésző típusa,

operációs rendszer típusa, verziószáma,

böngészésre használt készülék típusa,

meglátogatott oldalak,

honlap látogatások száma,

honlap látogatás kezdete és vége

Honlap fejlesztése, biztonságának növelése, látogatottsági statisztikák generálása

Érintett hozzájárulása

Érintett

szerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó

IT szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Honlap fejlesztő, mint adatfeldolgozó

Google, mint szolgáltató

Érintett jogai:

a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

– személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

– adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.

– adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.

– adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg a jogos érdekének fennállását.

– felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon a trubek.peter@perform.hu e-mail elérhetőségünkre vagy a 1021 Budapest, Ötvös János utca 1/B, 2/33 szám alatti postai címünkre.